Politika kvaliteta

IZJAVA O POLITICI KVALITETA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

Naši korisnici očekuju od nas procesnu opremu i usluge visokog kvaliteta koje su usaglašene sa njihovim zahtevima. Mi želimo da to ispunimo ali i stalan rast njihovog zadovoljstva kroz neprekidno poboljšavanje kvaliteta procesne opreme, uz istovremeno odgovoran odnos prema zaposlenima, zainteresovanim stranama, životnoj sredini i bezbednosti i zdravlja na radu.

Ovi ciljevi biće ostvareni kroz:

* Potpunu primenu zakonskih propisa, uredbi i normativa iz poslovne delatnosti NIP INOX i kvalitet životne sredine i bezbednosti i zdravlje na radu.
* Realizaciju svih aktivnosti uz potpunu primenu ove politike, realizaciju postavljenih ciljeva kvaliteta i zaštite po procedurama i uputstvima integrisanog sistema upravljanja.
* Stalno unapređenje organizacione efikasnosti zasnovano na odgovornosti svih funkcija i svakog zaposlenog u njima za poslove koje obavljaju, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog.
* Realizaciju proizvoda koji u potpunosti ispunjavaju zahteve korisnika bez neusaglašenosti.
* Pridobijanje novih korisnika pružanjem visokog kvaliteta naših proizvoda,
* Punu podršku i pun doprinos saradnji sa okruženjem, zainteresovanim stranama i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja kvaliteta i očuvanja životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
* Stalnu obuku i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja nove kulture kvaliteta, svesti o značaju očuvanja životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
* Motivaciju svih zaposlenih da ostvaruju saradnju, poverenje i pripadnost NIP INOX sa ciljem aktiviranja svojih stvaralačkih potencijala.
* Potpuno informisanje zaposlenih, zainteresovanih strana i državne zajednice o našim ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima.    
* Unapređenje kvaliteta eksternih isporučioca uspostavljanjem partnerskih odnosa sa njima.
* Stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja kroz redovna preispitivanja sistema,sprovođenje internih i eksternih provera i primenu korektivnih mera.
* Potpunu posvećenost upravljanju životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu i minimizaciji stvaranja otpada bilo koje vrste u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
* Preduzimanje svih mera u cilju smanjenja nivoa rizika u pogledu zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
* Preduzimanje svih mera za povećanje kvaliteta procesne opreme i stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja smanjenjem troškova rada i uz smanjenja nivoa rizika u pogledu životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Navedene ciljeve NIP INOX će ostvariti i doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Kroz nastojanje da svoj posao urade dobro prvi put, na vreme i svaki put svi zaposleni u NIP INOX  D.O.O davaće svoj doprinos sprovođenju ove politike.

Direktor
Nikola Nešković    
15.10.2020. godine

Slika

ISO Standardi